Стратегия за развитие на училището

План за реализиране на стратегията

Годишен план

План за квалификация

 Правилник за дейността на училището:

Общи положения

Организация на дейностите в училищното образование

 Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица