Стратегия за развитие на училището

Годишен план

План за квалификация

 Правилник за дейността на училището:

1. Извадка за права и задължения на учениците

2. Извадка за права и задължения на родители

3. Санкции

 Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица