Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за профеионална квалификация

изтегли

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелесни изпити

изтегли

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелосни изпити

изтегли

Издаване на диплома за средно образование

изтегли

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответсвие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование 

изтегли

заявление

Издаване на дубликат на документ за завършен на клас, етап или степен на образование– удостоверения, свидетелства, дипломи

изтегли

заявление

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професията и свидетелства за валидиране на професионална квалификация

изтегли

заявление

Издаване на европейско приложение към диплома за средно образование

изтегли

заявление

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

изтегли

заявление

Приемане и преместване на ученици

изтегли

заявление1                       заявление2

Заявление за Държавни квалификационни изпити

изтегли