ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ


ПРИЕМЪТ Е  ЗА ЛИЦА, НАВЪРШИЛИ 16 ГОДИНИ ПРЕЗ МИНАЛИ ГОДИНИ.
ТОВА Е ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЕЗИ, КОИТО НЕ СА ПРОДЪЛЖИЛИ ОБРАЗОВАНИЕТО СИ СЛЕД ОСМИ КЛАС ИЛИ СА ЗАПОЧНАЛИ, НО НЕ СА ЗАВЪРШИЛИ 9 КЛАС И ЖЕЛАЯТ ДА ПРИДОБИЯТ ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „ТЕХНИК ПО КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ” „ОПТИЧЕСКИ КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ”-
IІІ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ.
НЯМА ВЪЗРАСТОВА ГРАНИЦА ЗА ПРИЕМ! 

ОБУЧЕНИЕТО Е БЕЗПЛАТНО


Обучението се извършва в четири сесии за всяка учебна година, то е присъствено само по време на сесиите. Учебните занятия включват обзор и насоки по учебния предмет, след което се полагат изпити по условия и ред, определени със заповед от директора на ПГ по ЖПТ „Христо Смирненски” гр. Карлово.

 

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦА, НАВЪРШИЛИ 16 ГОДИНИ:
Учебният план се изготвя в съответствие със:
• Закона за народната просвета;
• Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план;
• Закона за професионално образование и обучение;
• Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии, утвърдени с наредби;
Учебният план се утвърждава от министъра на образованието и науката.
1. Учебният план се отнася за задочна форма на обучение по професии за придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация.
2. В учебния план по професията учебните часове за теоретично и за практическо обучение от задължителната професионална подготовка се разпределят за обща, отраслова и специфична подготовка за професията.
3. В учебния план по професията най-малко 40 на сто от броя на учебните часове за задължителна професионална подготовка са за практическо обучение (учебна и производствена практика).
4. Производствената практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени от директора на училището в зависимост от конкретните условия и възможностите за организирането й. Учебната програма и графикът се съгласуват с ръководителя на стопанската организация (предприятието), в която се провежда практическото обучение.
5. Учебните часове за свободноизбираема подготовка могат да се използват по желание на учениците за изучаване на един или два учебни предмета.
6. Учебните занятия и изпитите по учебни предмети се организират в сесии.
7. Учебните занятия включват обзор на учебното съдържание по съответния учебен предмет и насоки за самостоятелна подготовка за изпитите.
8. Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

 

 

ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1.   Пълният курс на обучение за ІХХІІ клас дава възможност за:

•     придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно  образование;

•     придобиване право за явяване на държавни изпити за трета степен на професионална  квалификация.

2.   Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен ХІІ клас и положени държавни изпити по теория и по практика на професията „Техник по комуникационна техника”, специалност „Оптически комуникационни системи

3.   Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация се провеждат по национална изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието и науката.

4.    Придобитата трета степен се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.