Дневен режим на институцията

Стратегия за развитие на училището

План за реализиране на стратегията

Годишен план

План за квалификационна дейност 2020/2021

 Вътрешни правила

Правилник за дейността

Мерки за повишаване качеството на образованието

План за насърчаване и повишаване на грамотността

 Форми на обучение

Здравословни и безопасни условия на труд

Система за взаимодействие между 

Действия при инцидент

Превенция на ранното напускане

Училищна програма за предоставяне на равни възможности 20/21

Учебна програма

Училищни учебни планове за 8, 9 , 10, 11 и 12 клас

Учебна програма за повишаване на качеството

Етичен кодекс