Стратегия за развитие на училището

План за реализиране на стратегията

Годишен план

План за квалификация

 Вътрешни правила

 Форми на обучение

Организация на учебния ден

Здравословни и безопасни условия на труд

Система за взаимодействие между 

Действия при инцидент

Превенция на ранното напускане