През 2013/2014 учебна година ПГ по жпт „Христо Смирненски”, Карлово работи по:

Национална програма „На училище без отсъствия“,чиято цел е намаляване на броя на отсъствията- извинени и неизвинени и броя на преждевременно напусналите училище ученици. Първоначално в ПГ беше разработена Програма за намаляване броя на отсъствията и на учениците преждевременно напуснали училище. Допустимите дейности по мярката са свързани с: осигуряване на транспортни абонаментни карти за пътуване с автобус в  извънградски транспорт, на ученици допускащи голям брой отсъствия, осигуряване на средства за закупуване на учебни помагала и пособия, закупуване на билети за културни институти и спортни събития, закупуване на материални стимули за ученици, на които не са изплащани детски добавки, а постигнали по-високи резултати в обучението и  посещаващи редовно учебни занятия и др.

Вижте още

С И С Т Е М А ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КОМУНИКАЦИЯТА С РОДИТЕЛИТЕ