Покана

по чл.11, ал.1 от ПСУДОСДГУ

Уважаеми господин/госпожо,

С настоящето официално, Ви каня да присъствате и вземете участие в заседание на Обществения съвет при ПГЖПТ – Карлово, което ще се проведе на 18.04.2019 год. от 17:30 часа в дирекцията на ПГЖПТ „Христо Смирненски“ при следния дневен ред:

  1. Даване на становище за разпределение на бюджета по дейности и разпределение на капиталовите разходи.
  2. Съгласуване на предложението на директора за разпределението на средствата от установеното към края на 2018 год. превишаване на постъпленията над плащанията по бюджета на училището.

С уважение,

Председател на Обществен съвет