План за действие за осигуряване на безопасна среда за обучение и работа в условията на епидемична обстановка за учебната 2020/2021 година

Правила за работа в условията на covid19 за учебната 2020/2021 година