МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Основната мисия на образованието е да:

 • подготви младите хора за живота – да им даде необходимите знания, умения и опит за самоутвърждаване и реализация в живота
 • формиране на личности с: висока интелектуална и професионална подготовка и култура; ярко изразено гражданско съзнание и поведение; успешна реализация на пазара на труда и в обществения живот
 • възпитание и обучение според ДОИ и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности
 • адаптиране на новите учебни планове към изискванията за изграждане на гражданско общество
 • адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят чрез разкриване на нови специалности, чрез разкриване на нови специалности, съобразени с икономическия характер на община Карлово – предимно в битовата сфера
 • усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности чрез участие на учениците в училищни и национални празници и инициативи
 • развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби
 • продължаване и запазване престижа на училището като вече утвърдено учебно заведение с дългогодишни традиции
 • превръщане на училището в желана територия на ученика
 • развитие на индивидуалността и способността на ученика за генериране на нови идеи в училище

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Вярваме, че ПГ по железопътен транспорт “Христо Смирненски” може

 • да се утвърди като конкурентноспособно училище, работещо за формиране у учениците на национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и професионална реализация в условията на бързо променящата се социална, технологична и икономическа среда; • да утвърди новоприетите форми на обучение – с прием след VII клас и вечерна форма
 • да усъвършенства професионалните умения на педагогическия състав – работещ като екип от високо отговорни личности чрез активно участие в квалификационната дейност през учебната 2013/2014 год.
 • да проявява толерантност и загриженост в социалните контакти
 • да прилага творческо и критично мислене в осъществяване на УВП за утвърждаване на младите хора като граждани с активна позиция на България и света
 • да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда чрез труда на високо квалифицираните педагози и прякото участие на самите ученици
 • да противодейства срещу проявите на агресивност и насилие
 • да подготви учениците, завършили гимназията за реализирането им като специалисти по избраните от тях професии в условията на пазарна икономика

Comments

comments