• Какво предвиждат промените в Наредбата за финансирането?
  • Заниманията по интереси, финансирани от държавния бюджет: важни срокове и съотношения
  • Формиране и разпределение на бюджета на заниманията по интереси: въпроси и отговори

Иванка Кличева – представител на педагогическия съвет на училището

КАКВО ПРЕДВИЖДАТ ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО?

Държавният бюджет поема ангажимента да финансира извънкласните дейности на училищно и общинско ниво; средствата за допълнителна работа с уязвими групи ще бъдат предоставяни и за средна степен, а училищата и детските градини ще могат да ангажират с тях и НПО; образователното министерство предвижда повече възможности за формиране на паралелки с по-малък брой ученици. Това става ясно след обнародването на промените в Наредбата за финансирането, публикувани в Държавен вестник, бр. 105  от 18.12.2018 г.

Държавните и общинските училища ще получават ежегодно допълнителни средства за организирането на извънкласни дейности  в основна и средна степен, предвиждат новите чл. 16а, 16б и 16в.  Държавният бюджет ще предоставя тези средства  на  базата на нормативи за занимания по интереси  за институция и за ученик в дневна форма или в дуална система на обучение, по данни от НЕИСПУО към 1 януари на текущата година. Съгласно Решение на МС 776 / 30.10.2018 през 2019  г. нормативите ще бъдат 1900 лв. за училище и 30 лв. за ученик. Общините ще получат средствата и ще ги разпределят към общинските училища, като ще задържат 12 % от средствата за извънкласни дейности по норматива за ученик (не и по норматива за институция), за да организират извънкласни дейности на общинско ниво. С получените средства училищата ще финансират разходи за възнаграждения на ръководителите на групи за занимания по интереси, за външни изпълнители, за закупуване на материали, за абонамент за специализирана литература и електронни продукти, за посещение на културни, исторически и спортни обекти, за изяви и за транспорт. Неизразходените през годината средства ще бъдат прехвърляни като преходен остатък и ще могат да бъдат разходвани само за извънкласни дейности.

Професионалните гимназии и всички други училища, обучаващи ученици в гимназиалните етапи ще получат средства за работа с уязвими групи, подобно на основните училища, предвижда промяна в чл. 52б от Наредбата. През 2018 г. за първи път МОН разпредели близо 24 млн. лв. между училищата и детските градини за работа с деца и ученици от уязвими групи. Те се отнасяха единствено до обучаващите се до седми клас, като училищата с ученици в основна и средна степен получиха допълнително финансиране само за основните класове. От 2019 г. ресурс ще бъде предоставен както за основна, така и за средна степен, като стандартите за ученик в основните класове остават същите, а за гимназиалните класове са два пъти по-ниски.

Промяна в чл. 52 а дава експлицитно възможност детската градина или училището да използва средства за работа с уязвими групи за възлагането на част от допълнителните дейности на външни изпълнители / НПО, като средствата се предоставят само за разходи за труд на наетите лица за изпълнението на конкретните дейности. Промените в чл. 52а  и 52б бяха предложени от Център Амалипе и училища от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник”, като министър Вълчев ги подкрепи по време на среща с организациите от Мрежата за интеграция на ромите през септември. Повече информация вижте тук.

Облекчени условия за разделянето на класовете на две или три паралелки, предвижда промененият чл. 63. Броят на паралелките в училищата по чл. 52б и в училищата с паралелки за придобиване на квалификация по защитените от държавата специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, може да се формира с брой на учениците в тях под минималния.

ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ: ВАЖНИ СРОКОВЕ И СЪОТНОШЕНИЯ

На 7 януари започва цикълът на идентифициране и регистрация на занимания по интереси, финансирани от държавния бюджет. Кои са ключовите срокове и задължителните съотношения, които училищата следва да спазват?

Задължителните проценти, които не бива да забравяте

Съгласно Наредбата за приобщаващото образование и Наредбата за финансирането училищата трябва да съблюдават следните пропорции при организирането на заниманията по интереси:

1. Да включат минимум 20 % от учениците в заниманията по интереси: чл. 21б, ал . 5 от Наредбата за приобщаващото образование изисква това, а ал. 6 постановява редуциране на бюджета, ако това изискване не е спазено.,

Следва да уточним, че училището получава средства за извънкласни дейности на базата на всички ученици, но само решава колко ученика да включи. Ако участващите деца са  над  20%, няма да има редуциране на бюджета.

Държавният бюджет предоставя средствата за ЗИ  на  базата на нормативи за занимания по интереси  за институция и за ученик в дневна форма или в дуална система на обучение, по данни от НЕИСПУО към 1 януари на текущата година. Съгласно Решение на МС 776 / 30.10.2018 през 2019  г. нормативите ще бъдат 1900 лв. за училище и 30 лв. за ученик. Всъщност, училищата ще получат не 30 лв. на ученик,   а 26,40 лв., тъй като общините ще задържат 12 % от средствата за извънкласни дейности по норматива за ученик (не и по норматива за институция), за да организират извънкласни дейности на общинско ниво.;

2. Минимум 40 % от заниманията по интереси трябва да са по тематични направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“ и „Технологии“, а ако това не бъде спазено, общината ще намалява средствата за занимания по интереси на съответното училище с процента на недостига: съгл. чл. 21, ал. 3 и 4 от Наредбата за приобщаващото образование.

Всъщност, заниманията по интереси могат да бъдат във всякакви области, според интересите на учениците. Наредбата сочи като приоритетни тематичните направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“, „Изкуства и култура“, „Гражданско образование“, „Екологично образование и здравословен начин  на живот“, „Спорт“. Изискването минимум 40 % да са по „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“ и „Технологии“ (т.нар. STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics)задава кючовата им приоритетност. Това изискване не означава, че във всяка извънкласна дейност 40% от часовете трябва да са STEM, а че 40 % от одобрените извънкласни дейности трябва да са в STEMнаправленията. Т.е. ако вашето училище утвърди 10 дейности, поне 4 от тях трябва да са по тематични направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“ и „Технологии“. Не е нужно те да носят тези наименования, а да попадат в тематичното направление.

3.  Минимум 5 % от заниманията по интереси трябва да бъдат организирани от  външни за училището физически или юридически лица, в противен случай средствата ще бъдат редуцирани, сочи чл. 21, ал. 7 и 8.

Практиката НПО и родители да водят извънкласни дейности бе успешно пилотирана по проект „Твоят час”. Така например, Център Амалипе реализира при много голям интерес и успех в 36 училища три извънкласни дейности по интереси: „Младежта е толерантност и устрем към образование”, „Мама и татко са страхотни учители” и „На училище в България и в Европа”. Чрез тях родители и студенти станаха лектори, а положителният ефект бе изключителен. Повече информация вижте тук, а кратки статии, написани от самите родители и студенти вижте тук.

Ключовите дати

Настоящата 2019 г. е първата, в която държавният бюджет поема ангажимента да финансира извънкласните дейности на училищно и общинско ниво и заделя 25 млн. лв. за това. Средствата са за календарната 2019 г., т.е.  ЗИ ще започнат още от втория срок на настоящата учебна година. Относно втория срок важат четири ключови дати за планирането на ЗИ:

1. От 07.01.2019 г. ще бъде отворена за регистрация системата https://class.mon.bg/. Директорите на училищата трябва да създадат профил на ръководените от тях училища в електронната платформа като се регистрират с код по АДМИН.

Също от 07.01.2019 г. е  отворена и регистрацията в електронната платформа за физически и юридически лица, предлагащи занимания по интереси, както и за регистрацията на представител на педагогическия съвет на училището.
Следва да уточним, че регистрацията и изборът на занимания по интереси в училищата става единствено чрез информационна система достъпна на адрес: https://class.mon.bg/.
В електронната платформа се публикува информация за. предлаганите занимания по интереси от училищата, от физически и от юридически лица, както и за търсените от училищата занимания по интереси въз основа на желанията на учениците.
Достъп до електронната платформа има само един представител на педагогическия съвет на училището, който е необходимо да одобри идентифицираните като търсени занимания по интереси от училището.

2. Вторият важен срок е 21.01.2019 г., до който училищата трябва да публикуват желаните от учениците занимания по интереси в електронната платформа. За целта е нужно директорите на училищата да инициират процес по идентифициране на ЗИ, в които учениците желаят да бъдат включени – чрез проучване на желанията на учениците въз основа на анкета, разработена от училището;

3. До 28.01.2019 г.:

– Педагогическите съвети одобряват търсените занимания по интереси от училищата;

– училищата регистрират заниманията по интереси, които предлагат и могат да провеждат, включвайки педагогическите специалисти и други специалисти, работещи в тях;

– физическите и юридическите лица регистрират в платформата предлаганите от тях занимания по интереси. Не пропускайте да посочите училището / училищата, за които предлагате дейностите!

При регистрацията на занимание по интереси се попълва формуляр със следната информация:
– Наименование и описание на дейността, тематична област и направление, специфични изисквания и място на предлагане;

– Заявена готовност за провеждане на занимания – брой занимания седмично/месечно/годишно, продължителност на заниманията и период на провеждане;
– Минимален и максимален брой на учениците в група, който е необходим и/или оптимален за провеждане на съответното занимание по интереси;
– Данни за ръководителя на групата – професионален опит и/или професионална квалификация в областта на заниманията по интереси, и/или педагогическа правоспособност

4. В тридневен срок от публикуване на заявените от училищата и външните лица ЗИ, представителят педагогическия съвет генерира от електронната платформа справка за откритите съответствия между предлаганите и търсените занимания по интереси. Така одобрените часове ще могат  да започнат още в началото на втория учебен срок.

ФОРМИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

През настоящата година държавните и общинските училища ще получават 25 млн. лв. допълнителни средства за организирането на занимания по интереси в основна и средна степен. Това не е нов проект, нито национална програма, а интегрална част от системата на финансиране на училищата, която се прилага за първи път по този начин. Именно поради това възникват множество въпроси. По-долу прилагаме възможни отговори на част от тях, изработени от експерти на Център Амалипе за  улеснение на училищата от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник”.

Какъв бюджет ще получи моето училище?

Държавният бюджет  предоставя допълнителни средства за организирането на занимания по интереси в основна и средна степен на  базата на:

  • норматив за занимания по интереси  за институция;
  • норматив за ученик в дневна форма или в дуална система на обучение, по данни от НЕИСПУО към 1 януари.

Съгласно Решение на МС 776 / 30.10.2018 през 2019  г. нормативите ще бъдат 1900 лв. за училище и 30 лв. за ученик. Общините ще получат средствата и ще ги разпределят към общинските училища, като ще задържат 12 % от средствата за извънкласни дейности по норматива за ученик (не и по норматива за институция).

Т.е. вашето училище ще получи 1900 лв. +  брой ученици Х 26,40 лв.

Всички ученици ли трябва да включим?

Не. Ежегодният бюджет за занимания по интереси се формира на базата на всички ученици в дневна форма на обучение в съответното училище, макар че не се очаква всички ученици да бъдат включени в дейностите. Имате като задължение да включите минимум 20 % от учениците, но не е зададена горна граница. Вероятно някои от най-малките училища ще могат да включат всички ученици, но такова изискване няма. Ако не са включени 20% от учениците, а по-малък брой, бюджетът, който училището ще получи, се намалява пропорционално.

За какво мога да използвам средствата?

Съгл. чл. 16б, ал. 1 от Наредбата за финансирането можете да използвате средствата за възнаграждения на ръководителите на групи за занимания по интереси, за външни изпълнители, за закупуване на материали, за абонамент за специализирана литература и електронни продукти, за посещение на културни, исторически и спортни обекти, за изяви и за транспорт.

Обърнете внимание, че и средствата от 1900 лв. по стандарта за институция също се разпределят за извънкласни дейности. Те не са за ремонти или техника – такива разходи са недопустими.

Обърнете внимание, също така, че лекторските  часове се заплащат съобразно вътрешните  правила за работната заплата. Това е една от разликите с проект „Твоят час”, по който имаше фиксирана сума за лекторски час на национално ниво. При заниманията по интереси, финансирани от държавния бюджет, учителите ще вземат различно заплащане в различните училища, тъй като ВПРЗ са различни. Според КТД, лекторските часове не могат да бъдат по-малко от 7.20 лв. Могат, разбира се, да са повече. Можете също така и да промените обосновано Вътрешните правила за работната заплата.

Трябва ли сега, през януари, да планираме ЗИ до декември 2019 г.?

Не. Средствата са за цялата 2019 г., но сега планирайте в платформата ЗИ за втория учебен срок на настоящата учебна 2018/19 година. Разбира се, оставете средства и за есенните месеци на 2019  г. Планирането на заниманията през новата учебна 2019/20 година ще стане през октомври 2019 г.

Как да направя бюджета за заниманията по интереси?

Трябва да вземете под внимание няколко неща:

  • какъв бюджет ще получите за ЗИ през 2019 г.;
  • колко е лекторският час във вашето училище;
  • колко ученици формират минимума от 20%;
  • колко часа ще предвидите за всяко занимание по интереси: минимумът  е 2 часа седмично, като може и повече. Вземете под внимание факта, че учебните  седмици през втория срок са различен брой за различните класове. Оставете си финансиране за есенните месеци – на практика това са 10 седмици след 10 октомври, когато ще бъдат утвърдени ЗИ за новата учебна 2019/20 година.

Нямате ограничение какъв процент от средствата да използвате за хонорари или за материали. Това е друга от разликите с проект „Твоят час”, по който имаше изискване за минимален дял на средствата за хонорари. Вероятно те ще стартират не по-рано от лятото на 2019 г. или през първия срок на новата учебна година (2019/2020). Със сигурност ще се следи за липса на двойно финансиране.

Какво ще правят общините с получените от тях средства – 12% от стандарта за ученик?

Общините ще използват средствата за дейности и изяви на учениците, които са включени в занимания по интереси на училища от Общината, т.е. Общината няма да организира ЗИ, а изяви на учениците от общинските училища, вкл. екскурзии, посещения в музеи и др. Т.е. ако средствата не ви стигат, за да организирате екскурзия, можете да се организирате с друго училище/ща от общината и тя да бъде покрита със средствата от тези 12% (разбира се, след като е договорено със съответната Община). Единствените ЗИ, които общината може да организира, са по шахмат, ако такива не се прилагат в никое училище. С тези средства няма да се заплащат клубовете по интереси към Центровете за работа с деца.

Можем ли да залагаме дейности за ограмотяване и обучителни затруднения?

Не, тези дейности ще бъдат обхванати по проект „Подкрепа за успех“. По него допустими за дейности за обучителни затруднения ще бъдат около 960 училища, които са включени в списъка на училищата, получаващи средства за работа с уязвими групи по Наредбата за финансиране.

Има ли  още нещо?

Не забравяйте, че до седмици ще стартира проект  „Подкрепа за успех”,  който продължава  проект „Твоят час”.  По него също ще бъдат финансирани и ЗИ в 1500 училища. Вероятно те ще стартират най-рано през лятото на 2019 г. или от новата учебна 2019/2020 г.

Може ли представителят на ПС, който ще утвърждава заниманията по интереси да води група?

В Наредбата за приобщаващото образование това не е регламентирано, но според нас представителят на ПС попада в такава хипотеза, ако води група, защото на практика той трябва да одобри и собствената си група, за която ще получава заплащане и да я одобри с предимство пред тази на друг колега. Според чл. 2 на Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (ЗПУКИ): Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение. Облага е всеки доход в пари или в имущество …

Кога могат да се провеждат ЗИ?

Според чл. 12 на Наредбата за приобщаващо образование:

(12) Заниманията по интереси може да се провеждат:
1. извън часовете по учебен план;
2. по време на целодневната организация на учебния ден извън дейностите пo самоподготовка с оглед осигуряване на разнообразие от занимания по интереси;
3. през почивните дни и ваканциите.“

Т.е. могат да се водят и в заниманията по интереси. Те могат да се водят от друг учител, различен от основния учител ЦОУД и ако цялата група е изявила желание да се включи в тази дейност, не е необходимо учителят ЦОУД да води отделни часове, за да му се признаят. Той може да подпомага групата по интереси, заедно с учителя, който я води. Това е основна разлика с практиката по Твоя час.