Уважаеми  кандидат-гимназисти, уважаеми родители,

ПГ по жпт „Хр. Смирненски”  Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавни и общински училища за учебната 2012/2013 година (съгласно Наредба №11/28.03.2005 г.на МОН) след НВО продължават по утвърдения график.
За Ваше улеснение обръщаме вниманието Ви върху някои основни моменти от кампанията:

  1. В училището, в което ученикът завършва VІІ клас, той ще получи от 11.06.2012 г.до 16.07.2012 г.  служебна бележка с оценките от приемните изпити.
  2. След обявяването на резултатите от приемните изпити (до 04.06.2012 г.) и получаване на удостоверението за завършен 7 клас, следва да подадете заявление (по образец) за участие в първи етап на класиране след положени изпити за приемане в държавни и общински училища след завършен VІІ клас (получава се в училището-гнездо) в срок от 15.06. до 20.06.2012 г. Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно, четливо и добре обмислено. Подреждането на училищата (по профили, професии и специалности) трябва да се осъществи от най-желаните към по-малко желаните. На сайта на РИО ще получите информация, кои са училищата- гнезда. Училището – гнездо с удобно за вас местоположение, можете да изберете свободно.
  3. След обявяване на резултатите от първия етап на класирането, приетите ученици следва да се запишат в училището, в което са класирани от 27.06. до 29.06.2012 г.
  4. Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап от класирането (от 27.06-29.06.2012 г.). Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап от класирането. Ако кандидатът е минал на по-предно свое желание, следва да се запише в приемащото училище.
  5. За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап от класирането и тези, които не са се записали, съществува възможност за участие в трети етап от класирането (подаване на заявления от 10.07.2012 г. до 11.07.2012 г. вкл.). За целта следва да се подаде ново заявление в училището-гнездо, в което желанията могат да се подредят отново, съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата.
  6. След обявяване на резултатите от третия етап на класирането и останалите свободни места следва етап на попълване на незаетите места по училища в срок до 26.07.2010 г. Необходимата информация се получава от директорите на съответните училища.
  7. За справки, консултации и допълнителна информация можете да се обръщате към комисиите по приема във Вашето училище, в училищата-гнезда и към РИО – София-град. По етапи от дейностите по приема, в създадените информационни кътове в училищата-гнезда ще бъде съобщавана цялата необходима информация..

 

След обявяването на резултатите от приемните изпити /успешно издържани са изпитите с оценка най-малко среден 3.00/ и получаване на удостоверението за завършен 7 клас /ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПЕЧАТАНО!/, следва да подадете заявление (по образец, който получавате в училището-гнездо) за участие в първи етап на класиране след положени изпити за приемане в държавни и общински училища след завършен VІІ клас в срок от 15.06.2012 г. до 20.06.2012 г. в училищата-гнезда.

Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно, четливо на ръка и добре обмислено.

Внимание! Само при кандидатстване в друга област: Директорът на училището да Ви завери копия от служебната бележка с резултатите от изпитите и удостоверението за завършен седми клас. При подаване на заявлението, носете копията и оригиналите за сравняване, както и медицинско свидетелство, удостоверяващо обстоятелствата по чл.15, ал.1, т.3 от Наредба №11 / за профилите „изкуства”, „спорт” или специалности от професии, да не са противопоказни на здравословното състояние на ученика/

Записване на приетите на първо класиране (от 27.06 до 29.06.2012 г.).

Заявленията за участие във второ класиране се подават в училището, в което е класиран ученика (от 27.06 до 29.06.2012 г.). Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап от класирането и следва да се запише. Ако кандидатът е минал на по-предно свое желание, следва да се запише в приемащото училище.

Записване на приетите на второ класиране (от 04.07.2012 г. до 06.07.2012 г.)

Завления за участие в трети етап от класирането (от 10.07.2012 г. до 11.07.2012 г.) се подават в училището-гнездо. Желанията могат да се подредят отново съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата.

Записване на приетите на трето класиране (от 16.07.2012 г. до 17.07.2012 г.)

След обявяване на резултатите от третия етап на класирането и останалите свободни места следва етап на попълване на незаетите места по приемащи училища в срок до 26.07.2012 г. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища.