Проект „Нова възможност за моето бъдеще“

Проектът е по линия на програма „Развитие на системата за учене през целия живот“ от Оперативна  програма „Развитие на човешките ресурси“Целта на проекта е признаване на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално и  самостоятелно учене, т.е валидиране.По този начин на всяко лице ще бъде дадена възможност да удостовери наученото извън  формалното образование и обучение и да се ползва от него в по-нататъшното си професионално  развитие и учене.

Ползите от валидирането са:

  • създават се нови възможности за признаване на квалификация (втори шанс) за преждевременно  напусналите училище;
  • повишават се възможностите за трудова реализация, запазване на работно място, по-добро  кариерно развитие, повишаване на трудовото възнаграждение;
  • създават се възможности за по-бърз и по-гъвкав път за получаване на документ за придобиване на  квалификация в сравнение с традиционното обучение.
  • създава се възможност уменията, които хората са натрупали в живота, да придобият пазарна  стойност

В ПГ по жпт „Хр.Смирненски“ ще се реализира валидиране по следните професии и  специалности:

Професионално направление

Професия

Специалност

Машиностроене, металообработване и металургия заварчик  
Машиностроене, металообработване и металургия стругар  
Машиностроене, металообработване и металургия шлосер  
Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника Техник по комуникационни Оптически комуникационни системи
Моторни превозни средства, кораби ивъздухоплавателни средства Техник по транспортна техника Автотранспортна техника
Моторни превозни средства, кораби ивъздухоплавателни средства Монтьор на транспортнатехника Автотранспортна техника
Фризьорски и козметични услуги Фризьор Фризьорство