За Iви учебен срок в ПГЖПТ „Христо Смирненски“  са сформирани следните групи по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“:

  1. Английски език – ръководител Бибигайша Ахмед
  2. Английски език – ръководител Ваня Келешева
  3. Български ези и литература – ръководител Стефан Филчев
  4. Български ези и литература – ръководител Кунчо Шопов
  5. География и икономика – ръководител Анета Петриева
  6. История и цивилизация – ръководител Милен Дръндев
  7. Математика – ръководител Анна Дакова
  8. Математика – ръководител Веселин Млчяков
  9. Физика и астрономия – ръководител Таматра Семкова