Десет учители от ПГ по ЖПТ „Христо Смирненски“ се включиха в следните видове обучение:

ІІ2. Специализирана квалификация в институции, предлагащи международно признати сертификати:

II.2.1. по английски език

ІІІ. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:

III.4. за оценяване постиженията на учениците

III.5. за превенция на училищното насилие, агресията и други.

ІV. Повишаване квалификацията на помощник-директори и директори

IV.1. помощник-директори по учебната дейност в страната

IV.2. директори на детски градини и новоназначени директори на училища за работа с делегирани бюджети