ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

Проект „Образование за утрешния ден“   № BG05M2ОP001-2.012-0001, се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).
Основна цел:
Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.
Специфичните цели на проекта са насочени към:
·         усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
·         подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
·         намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
·         модернизиране на методите и средствата за обучение;
·         повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
·         насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
·         осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.Повече информация  за проекта:
https://mon.bg/bg/100725
http://pgsi.bg/images/2019/proekt_OP-ObrazUtreDne_031219.pdf
Платформа на проекта:
https://oud.mon.bg/
Правила за изпълнение на дейност 6
http://pgsi.bg/images/2019/pravila_deinost_6.pdf