Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ отправя покана към Министерство на образованието и науката за представяне на проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за успех“.

Финансирането от 130 млн. лв. е осигурено от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по Приоритетна oс 2. „Образование и учене през целия живот“, Инвестиционни приоритети ИП 10i „Намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено предучилищно, основно и средно образование, включващо (формални, неформални и самостоятелни) начини на учене за повторно включване в образователната система и системата на обучение“ и  ИП 10iii „Подобряване на равния достъп до учене през целия живот за всички възрастови групи чрез формални, неформални и самостоятелни начини, усъвършенстване на знанията, уменията и квалификацията на работната сила, и насърчаване на гъвкави начини за учене, включително чрез напътствия за кариерно развитие и валидиране на придобитата квалификация“.

Процедурата се финансира със средства от Европейския социален фонд и държавния бюджет.

Целта на процедурата е да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.