ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001

„Да направим училището привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Клубове и ръководители на  ИИД

Клуб Ръководител
Бит, творчество, красота Лалка Георгиева
Да изразя себе си чрез танц Иванка Кличева
Устремени към успех Анна Дакова
Компютърна графика Петя Пиринчиева
Приятели на армията Васка Георгиева